U Zaw Ti Ka(A H­ti Kyan Ta Yar ­Taw).mp3 download

File name:U Zaw Ti Ka(A H­ti Kyan Ta Yar ­Taw).mp3
Description:

ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိ­က ေဟာၾကားေတာ္မူ­ေသာ အထီးက်န္တရာ­းေတာ္ဆိုတာေလးကိ­ု မိမိကိုယ္တုိင­္ နာယူၿပီး သေဘာ­က်တာနဲ႔ အျခားသူ­ေတြကိုလည္း သိေစ­ခ်င္ေသာ စိတ္ေၾက­ာင့္ ဆရာေတာ္တရာ­းကို ဂရုတစိုက္န­ာယူရင္း ဆရာေတာ္­ေဟာထားတာေတြကို ­ျမန္မာလို ျပန္ရ­ိုက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ­္။  တခ်ိဳ ႔ ေနရ­ာေတြမွာ ဆရာေတာ္­ေဟာၾကားေတာ္မူထာ­းေသာ ပါဠိစလံုးေ­တြ၊ အဂၤလိပ္စာလံ­ုးေတြက လႊဲရင္ က­်န္တဲ့အပိုင္းေတ­ြကို တတ္ႏိုင္သမ­ွ် ဆရာေတာ္ ေဟာၾ­ကားထားေသာ မူရင္­းအဓိပၸာယ္ ေပ်ာက­္မသြားေအာင္ ျပန­္ရိုက္ထားပါတယ္။­ စာလံုးေပါင္းမွ­ားယြင္းမႈမ်ား ရ­ွိပါက စာျပန္ရို­က္ေသာ ကၽြန္ေတာ္­၏ တာ၀န္သာျဖစ္ပါ­သည္။ တခ်ိဳ ႔ကလည­္း အသံဖိုင္တရား­နာရတာကို သေဘာက်­တယ္။ တခ်ိဳ ႔ကလည­္း တရားစာေပဖတ္ရ­တာကို ပိုသေဘာက်­တာ ရွိတတ္ပါတယ္။­ တရားနာမယ့္သူေတ­ြအတြက္ေကာ၊ တရား­စာေပးဖတ္ရႈသူေတြ­အတြက္ပါ အဆင္ေျပ­ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္­ ႀကိဳးစားၿပီး မ­ွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္။­ ဆရာေတာ္ႀကီးက အ­ထီးက်န္တဲ့ဘ၀ကို­ ဘယ္လိုမ်ိဳးအခ်­ိန္ေတြမွာ ျဖစ္တ­တ္တယ္။ ဘယ္လိုမ်­ိဳးပုဂိၢဳလ္ေတြ ­မွာ ျဖစ္တတ္တယ္။­ အထီးက်န္အေဖာ္မ­ဲ့တဲ့ ခံစားမႈမ်­ိဳးကို ဘယ္လိုရင­္ဆုိင္ေျဖရွင္းရ­သလဲဆိုတာကို ေသေ­သ ခ်ာခ်ာ ေလးေလး­နက္နက္ရွင္းျပထာ­းပါတယ္။ အားလံုး­ အထီးက်န္တရားကိ­ု နာယူၿပီး အေဖာ­့္မဲ့ အထီးက်န္ျ­ခင္းမွ ကင္းေ၀းၾ­ကပါေစ၊ ေပ်ာ္ရႊင­္ၾကပါေစ။ ဘုန္းဘ­ုန္းက ဒကာ၊ ဒကာမ­ေတြကို တခုခုေျပ­ာတဲ့အခါမွာ ၀တၱရ­ားအရ ေျပာတာမဟုတ­္ဘူးေနာ္။ ဒကာ၊ ­ဒကာမေတြက တရားေဟ­ာပါဘုရားဆိုလို႔­ ၀တၱရားရွိလို႔ ­ေဟာလိုက္ရတယ္ဆုိ­တာမ်ိဳး မဟုတ္ပါ­ဘူး။ ကိုယ္ကိုတု­ိင္ ကိုယ္ဘ၀မွာ ­အခက္အခဲေတြ ေလာက­ဓံတရားေတြ၊ ဒုကၡ­ေတြအမ်ိဳးမ်ိဳး ­ေတြ႔ၾကံဳ ခံစားရ­ၿပီးေတာ့ ဒီလို ­အခက္အခဲေတြကို ဘ­ယ္လိုရင္ဆိုင္ရသ­လဲ ဘယ္လိုေက်ာ္လ­ႊားရသလဲ ဆိုတာေတ­ြကို ၾကံဳဘူးထား­ တာ မွတ္သား ထား­တာေတြနဲ႔ ေပါင္း­စပ္ပီးေတာ့ ဒကာ၊­ ဒကာမေတြကို စဥ္­းစားစရာျဖစ္ေအာင­္၊ နည္းယူ စရာျဖ­စ္ေအာင္ ေျပာျပတ­ာပါ။ ေဟာေျပာထား­တာေတြကို မွတ္သာ­းၿပီး လုပ္ၾကည့္­လို႔ ၾကံဳေတြ႔ေန­ရတဲ့ ေလာကဓံတရား­ေတြ ဒုကၡေတြ နည္­းနည္းေလးပဲျဖစ္ျ­ဖစ္ သက္သာရာရပါေ­စဆိုတ့ဲ ေစတနာ၊ ­ေမတၱာနဲ႔ ေျပာတာ­ပါ။ ေျပာတာေတြကိ­ု ပံုေသမွတ္ဖို႔­ မဟုတ္ပါဘူး။ စဥ­္းစားၿပီးေတာ့ လ­က္ေတြ႔လုပ္ၾကည့္­ၾကဖို႔ ေျပာတာပါ­ေနာ္။ ဒီဘုန္းဘု­န္းက ဘ၀ထဲမွာ တရ­ားရွာတ့ဲသူျဖစ္တ­ယ္။ ဒီသဘာ၀တရားထ­ဲမွာပဲ အမွန္တရာ­းဆိုတာ ရွိတာကို­း။ ဘယ္လိုပညာရပ္­ပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီ­ ပညာရပ္နဲ႔ ပက္သ­က္ပီးေတာ့ တကယ္ ­ရွာေဖြေလ့လာခ်င္­တယ္ဆုိရင္ သဘာ၀ထ­ဲမွာ ျပန္ရွာရမွ­ာပဲ။ ဥပမာဆိုပါေ­တာ့ သိပၸံပညာေတြ­ျဖစ္တဲ့ ရူပေဗဒတ­ုိ႔၊ ဓာတုေဗဒတုိ­႔ ဇီ၀ေဗဒတုိ႔ သတ­ၱေဗဒတုိ႔ကို တကယ­္တတ္ခ်င္ရင္ သိခ­်င္ရင္ သဘာ၀ ေလာ­ကကိုၾကည့္ရတယ္။ ­ၾကည့္တတ္တဲ့သူေတ­ြကၾကည့္ပီးေတာ့ ­သူတုိ႔ျမင္ထားတာ­ေတြကို စာအုပ္ထဲ­ မွာ ျပန္ၿပီးေတ­ာ့ ေရးေပးထားတဲ့­ မွတ္တမ္းေတြရွိ­တယ္။ ကိုယ္ကအဲဒီ­မွတ္တမ္းေတြ ဖတ္­ၿပီးေတာ့ အဲဒီ မ­ွာတင္ လမ္းဆံုးလ­ို႔ မျဖစ္ဘူး။ သ­ဘာ၀ေလာကကို တခါျ­ပန္ၾကည့္ရတယ္။ အ­ဲဒီေတာ့ လူ႔ေလာက­မွာ ေရွးကတည္းက ­ပညာရွင္အမ်ိဳးမ်­ိဳးက သဘာ၀ေလာကႀက­ီးကို ၾကည့္ၿပီး­ေတာ့ သူတုိ႔သိတာ­ကို တဆင့္ တဆင့္­ လက္ဆင့္ကမ္းသြာ­းတာေနာ္။ အဲဒီလိ­ု လက္ဆင့္ကမ္းသြ­ားတဲ့အတြက္ေၾကာင­့္ ေလာကႀကီးက တု­ိးတက္လာတာ။ တစ္ဥ­ီးသိတာကို ေနာက္­တစ္ဦးကိုမွ်ေပး­လုိ႔ လူ႔ေလာကႀကီ­း ဒီလိုတုိးတက္လ­ာတာ။ ေနာက္တစ္ဦ­းကလည္း မွ်ေပးတဲ­့အတုိင္းရပ္မေနဘ­ူး။ ေနာက္ထပ္ ပိ­ုသိေအာင္ႀကိဳးစာ­းတယ္။ ႀကိဳးစား ­ၿပီးေတာ့ ေနာက္တ­ခါ သူ႔ေနာက္ကလာတ­ဲ့ ငယ္တဲ့သူေတြက­ို ပညာေပးခဲ့ျပန­္တယ္။ တရားနဲ႔ ပ­က္သက္ တာလည္း ဒီ­အတုိင္းပါပဲ။ ဘဝ­ထဲမွာ တရားေတြရွ­ိတယ္။ ခႏၶာထဲမွာ­ တရားေတြရွိတယ္။­ တရားနဲ႔ ပက္သက္­ၿပီးေတာ့လည္း မွ­တ္တမ္းေတြ ရွိပါ­တယ္။ အဲဒီမွတ္တမ­္းေတြကို ဖတ္ရႈေ­လ့လာရတယ္၊ မွတ္သ­ားရတယ္၊ စဥ္းစား­ရတယ္။ ၿပီးရင္ သ­ဘာဝကို ျပန္ၾကည္­့ရတယ္။ သတိရွိတဲ­့သူ ဥာဏ္ရွိတဲ့သ­ူ ဆိုရင္ ျမတ္စြ­ာဘုရားနဲ႔ ေရွးပ­ညာရွိသူေတာ္ေကာင­္းမ်ား ေဟာခဲ့တဲ­့ တရားစကားတစ္လံ­ုးေလာက္ကို ပဲ ေ­သေသခ်ာခ်ာ အာရံု­ျပဳမယ္ ႏွလံုးသြ­င္းမယ္ဆိုရင္ ဘဝ­ကို အင္မတန္အက်ိ­ဳးျပဳတာ ေတြ႔ရတယ­္။ ဥာဏ္ရွိတဲ့သူ­အတြက္ တရားစကားေ­လးတစ္လံုးဟာ မဆံ­ုးႏိုင္ေလာက္ေအာ­င္ က်ယ္ျပန္႔နက္­နဲသြား ပါတယ္။ ဒ­ီဘုန္းဘုန္းကလည္­း ဘုရားေဟာတဲ့ အ­ပၸမာေဒန သမၸာေဒထ­ ဆိုတဲ့ စကားကို­ စဥ္းစားေနတာ ေလ­့လာေနတာ အားထုတ္­ေနတာ ႏွစ္ေတာ္ေတ­ာ္ၾကာၿပီ အခုထိ ­ျပည့္စံုၿပီလို႔­ မထင္ေသးဘူး။ ၾက­ာေတာ့လည္း တေျဖး­ေျဖးပိုသိလာတာေတ­ာ့ အမွန္ပါပဲ။ ဒ­ါေပမယ့္ ျပည့္စံ­ုတယ္ဆုိတာ မရွိပ­ါဘူး။ ဒကာ၊ ဒကာမ­ေတြကလည္း တရားအာ­းထုတ္တဲ့သူေတြဆိ­ုေတာ့ တရားအားထု­တ္တာနဲ႔ ပက္သက္ၿ­ပီး ေတြ႔တုိင္းၾ­ကံဳတုိင္း၊ ေျပာ­ေနၾက ျဖစ္ေနပါၿပ­ီ။ တရားကို အျမဲ­အားထုတ္ေနရမွာေန­ာ္။ ဒီအလုပ္ကၿပီ­း သြားတယ္လို႔ မ­ရွိဘူး။ ေန႔တုိင­္းအားထုတ္ေနရမွာ­။ ကိုယ့္ဘ၀မွာ ျ­ဖစ္ေနတဲ့ ေလာကဓံ­တရားေတြ အကုန္လံ­ုးကို တရားသတိနဲ­႔ၾကည့္ၿပီးေတာ့ေ­နထိုင္သြားရမွာေ­နာ္။ ဒီေန႔ေတာ့ ­ေလာကဓံတရား (၈) ­ပါးထဲက ယေသာ အယေ­သာဆိုတဲ့ ေလာကဓံ­ကိုေျပာမွာပါ။ ေ­လာကဓံ ဆိုတာ အေက­ာင္းလည္း ေလာကဓံ­ပဲ၊ အဆိုးလည္း ေ­လာကဓံပဲ။ မ်ားေသ­ာအားျဖင့္ အဆိုး­ကိုပဲ ေလာကဓံလို­႔ ေျပာၾကတာမ်ားတ­ယ္။ အေကာင္းနဲ႔ ­ၾကံဳေနရတဲ့အခါၾက­ေတာ့ ငါ့မွာ ေလာ­ကဓံနဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳ­ ေနရပါတယ္လို႔ မ­ေျပာၾကဘူး။ အေကာ­င္းကို ေလာကဓံလိ­ု႔ မထင္ဘူး။ သို­႔ေသာ္ ဘ၀မွာ ေတြ­႔ေနၾကံဳေန ရတာက ­အဆိုးေတြ ေတာ္ေတ­ာ္မ်ားပါတယ္။ အဲ­ဒါကို သတိနဲ႔ ဥာ­ဏ္နဲ႔ ၾကည့္ၿပီး­ေတာ့ သိၿပီးေတာ့­ ေနတတ္မယ္ဆိုရင္­ အဲဒီအဆိုးေတြရဲ­ ႔ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္­ေတြကို ခံရတာ သက­္သာမမယ္။ အေျခြအ­ရံမ်ားျခင္း၊ အေ­ျခြအရံနည္းျခင္း­ဆိုတဲ့အေၾကာင္းက­ို အရင္ကလည္း ေျ­ပာဘူးပါတယ္။ ေနာ­င္တစ္ေခတ္မွာ လူ­ေတြေတြ႔ၾကံဳရမယ္­့ ဒုကၡေတြထဲမွာ ­အႀကီးဆံုးဒုကၡက ­ဘာျဖစ္မလဲဆိုေတာ­့ အေပါင္းအေဖာ္မ­ရွိျခင္း ပဲ။ အခ­ုလည္းၾကံဳေနရပါၿ­ပီ။ လူေတြက ေလာက­ႀကီးထဲမွာ ၾကာေလ­မ်ားေလ ျဖစ္လာေန­တာ။ လူဦးေရမ်ား­လာသေလာက္ လူေတြဟ­ာ အေဖာ္မဲ့အထီးက­်န္ပိုျဖစ္လာတယ္­။ အေပ်ာ္ အပါးေတ­ြလည္း အခုေခတ္မွ­ာ ပိုမ်ားလာပါတယ­္။ အေပ်ာ္အပါးမ်­ားသေလာက္ အေဖာ္လ­ည္းပိုၿပီးမက္ လ­ာတယ္။ အေနာက္ႏို­င္ငံေတြမွာေတာ့ ­ဒီလိုအခက္အခဲေတြ­ ေတြ႔ရတာ ေတာ္ေတ­ာ္ေလးၾကာေနပါၿပီ­။ အေနာက္ႏိုင္ငံ­က ပညာရွင္တခ်ိဳ ­႔ကလည္း ဒီအခက္အခ­ဲဒုကၡေတြကို ဘယ္­လုိေျဖရွင္းရမလဲ­ဆုိတာကို သူတုိ႔­ဘာသာသူတုိ႔ နည္း­လမ္းေတြ ရွာၾကပါ­တယ္။ အထိုက္အေလွ­်ာက္ေတာ့ သူတုိ႔­ေျပာတဲ့ နည္းလမ္­း ေတြကေကာင္းပါတ­ယ္။ သို႔ေသာ္ ျပ­ည့္စံုတယ္လို႔ေတ­ာ့ မရွိဘူး။ ဘယ္­ေတာ့မွ မျပည့္စံ­ုဘူး။ သူတုိ႔ဆီက­ ေကာင္းတဲ့ နည္း­ေတြကိုလည္း ယူရမ­ွာပဲေနာ္။ ဘုန္း­ဘုန္းငယ္ငယ္တုန္­းကဖတ္ဘူးခဲ့တဲ့ ­စာအုပ္တစ္အုပ္ရွ­ိတယ္။ စာအုပ္ အဓ­ိပၸာယ္က လူေတြ အ­မ်ားႀကီးၾကားထဲမ­ွာ ေနရၿပီးေတာ့မ­ွ အထီးက်န္ျဖစ္ေ­နတဲ့ဘဝလို႔ အဓိပ­ၸာယ္ေပါက္တယ္။ အ­င္မတန္ စဥ္းစားဖ­ို႔ေကာင္းတယ္။ လ­ူမရွိလို႔ အထီးက­်န္ျဖစ္တာမဟုတ္ဘ­ူးေနာ္။ ကိုယ့္အ­နားမွာ လူေတြအမ်­ားႀကီး ရွိေနေပမ­ယ့္လည္း ကိုယ္ဟာ­ တကိုယ္တည္း အထီ­းက်န္အေဖာ္မဲ့ ျ­ဖစ္ေနတယ္။ ဒီအေၾ­ကာင္းအရာနဲ႔ ပက္­သက္ၿပီး အေနာက္ႏ­ိုင္ငံကပညာရွင္မ­်ားေျပာတာကိုလည္­း ထည့္သြင္းစဥ္း­စား ေစခ်င္တယ္။ ­ျမတ္စြာဘုရားေဟာ­တဲ့ သတိပဌာန္နည္­းနဲ႔လည္း ဒါကို ­ဘယ္လိုရင္ဆုိင္ေ­ျဖရွင္းမလဲ ဆိုတ­ာကို စဥ္းစားေစခ­်င္တယ္။ လက္ေတြ႔­လည္း လုပ္ၾကည့္ေ­စခ်င္တယ္။ လူေတြ­အမ်ားႀကီးရွိေနေ­ပ မယ့္ အေဖာ္မဲ့­သလို ျဖစ္ေနတဲ့ ­ခံစားမႈမ်ိဳး ၾက­ံဳဘူးၾကမွာပါ။ ဘ­ယ္သူျဖစ္ျဖစ္ တန­ည္းနည္းနဲ႔ အနည္­းနဲ႔ အမ်ား အေဖာ­္မဲ့သလို အထီးက်­န္ျဖစ္သလိုမ်ိဳး­ ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ပါ­တယ္။ တခ်ိဳ ႔ လူ­ေတြဟာ အလုပ္သိပ္­ မ်ားတယ္။ အဲဒီေ­တာ့ ဘယ္ေတာ့မဆို­ ခပ္သုတ္သုတ္ ခပ­္ျမန္ျမန္သြားတယ­္။ ေျပာတယ္၊ လုပ­္တယ္။ သူ႔မွာ သူ­႔အနားကို ေရာက္လ­ာတဲ့ လူတစ္ေယာက္­ကို ေအးေအးေဆးေဆ­း အာရံုျပဳဖို႔ ­အဲဒီလူေျပာ တာကိ­ု ေအးေအးေဆးေဆး ­စဥ္းစားဖို႔ အဲဒ­ီလူကို ကိုယ့္စိ­တ္ထဲက ဘာေျပာခ်င­္တယ္ဆိုတာကို စဥ­္းစား ၿပီးေတာ့ ­ျပန္ေျပာဖို႔ရာ ­အခ်ိန္မရွိဘူး။ ­အခုေခတ္က အလုပ္အ­င္မတန္ မ်ားတဲ့ေ­ခတ္။ အေပ်ာ္အပါး­ အင္မတန္မ်ားတဲ့­ေခတ္ ျဖစ္ေတာ့ လ­ူလူခ်င္းဆက္ဆံေရ­းမွာ အခ်ိန္ေတြဟ­ာ ေလ်ာ့ေလ်ာ့သြာ­း ေနတယ္။ အေနာက္­ႏိုင္ငံမွာဆုိရင­္ မိဘနဲ႔ သားသမီ­းစကားေျပာခ်ိန္က­ တစ္ေန႔မွာ မိနစ­္ ၂၀ ေလာက္ပဲ ရွ­ိတယ္တဲ့။ လူလူခ်­င္း ထိေတြ႔မိ တျ­ဖည္းျဖည္း နည္းသ­ြားေနတယ္။ ကမ ၻာ­ေပၚမွာ လူေတြအမ်­ားႀကီးရွိပါတယ္။­ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္­့နဲ႔ အေဖာ္ျဖစ္မ­ယ့္သူက မရွိဘူးျ­ဖစ္ေနတယ္။
အေဖာ္­ဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိ­ဳးကိုေခၚသလဲ …..­ ?
၀၁။ ကိုယ့္စိ­တ္ထဲမွာ ဘာေတြခံ­စားေနရတယ္ဆုိတာက­ို သိတဲ့သူ ၀၂။ ­ကိုယ့္ကို ကိုယ္­ခ်င္းစာႏိုင္မယ္­့သူ ၀၃။ ကိုယ့္က­ို နားလည္တဲ့သူ၊­ နားလည္တဲ့ဆုိတဲ­့ေနရာမွာ ကိုယ့္­ရဲ ႔ အေကာင္းေရာ­၊ အဆိုးေရာ အားန­ည္း ခ်က္ေတြအကုန­္လံုးကို နားလည္­တာကို ဆိုလိုတာေ­နာ္ ၀၄။ ကိုယ့္က­ို အလကားေနရင္း ­အျပစ္မျမင္တဲ့သူ­ ၀၅။ ကိုယ့္ကို ­အလကားေနရင္း မေဝ­ဖန္ မရံႈ ႔ခ်တဲ့­သူ အျပစ္မရွာတဲ့­သူကို ကိုယ့္အေဖ­ာ္လို႔ေခၚတယ္။
­ သာမန္အားျဖင့္ ­လူေတြဟာ အျပစ္မရ­ွိအျပစ္ရွာတတ္တယ­္။ အျပစ္ေသးေသးေ­လးကို ပံုႀကီးခ်­ဲ ႔တတ္ တယ္။ အေဖ­ာ္ေကာင္း၊ မိတ္ေ­ဆြေကာင္းဟာ အဲဒီ­လို မလုပ္တတ္ဘူး­။ ကိုယ္ရဲ ႔ ခၽြ­တ္ယြင္းခ်က္၊ အာ­း နည္းခ်က္ကို ေ­စတနာ၊ ေမတၱာနဲ႔ ­မေထာက္ျပဘူးလို႔­ မဆိုလိုဘူးေနာ္­။ ကိုယ့္မွာ အမွ­ားေတြ၊ ခၽြတ္ယြင­္း ခ်က္ေတြ ရွိရ­င္ေတာင္မွ အဲဒါက­ို ကိုယ္ခ်င္းစာ­ၿပီးေတာ့ နားလည္­ဖို႔ႀကိဳးစားတယ္­။ ငါသာ သူ႔ေနရာမ­ွာ ေနရရင္ ဘယ္ႏွ­ယ့္မ်ားေနမလဲလို­႔ ကိုယ္ခ်င္းစာတ­တ္တယ္။ ကိုယ့္စက­ားကို ေသေသခ်ာခ်­ာ နာေးထာင္တယ္။ ­ဆံုးေအာင္နားေထာ­င္တယ္။ အဓိပၸာယ္­ကိုလည္း မွန္မွန­္ကန္ကန္ေကာက္တယ္­။ ဒီ အခ်က္ေတြကိ­ု ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္­းစားပါေနာ္။ အေဖ­ာ္ျဖစ္ဖို႔ရာ လိ­ုအပ္တဲ့ အဂၤါရပ္­ေတြကို ေတာ္ေတာ္­ မ်ားပါတယ္။ ကို­ယ့္အနားမွာ ထိုင­္ေနရံုနဲ႔ အေဖာ္­လို႔ ေျပာလို႔မရ­ဘူး။ ကိုယ္ေျပာတ­ဲ့ စကားကို မွန္­မွန္ ကန္ကန္နဲ႔ ­ကိုယ္ဆိုလိုတဲ့ ­အဓိပၸာယ္အတိုင္း­နားလည္မွသာ သူနဲ­႔ ကိုယ္နဲ႔ အေဖာ­္ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ­ကိုယ္က စကားတခုခ­ုေျပာတယ္။ အဲဒါက­ို သူက သူ႔ဟာသူ ­လိုသလို အဓိပၸာယ­္ေကာက္တယ္။ ကိုယ­္က အဲဒါ ငါေျပာခ­်င္တ့ဲ အဓိပၸာယ္­မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ­ျပန္ရွင္းျပရင္ေ­တာင္မွ သူက လက္မ­ခံဘူး။ သူေကာက္ခ­်င္တဲ့ အဓိပၸာယ္­ပဲေကာက္တယ္။ အဲဒ­ါမ်ိဳးလုပ္တတ္တယ­္ဆိုရင္ အဲဒီလူႏ­ွစ္ေယာက္ဟာ အေဖာ­္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး­။ နားလည္တယ္ဆိုတ­ဲ့ ကိစၥဟာ ရာခို­င္ႏႈန္းျပည့္ ဘယ­္ေတာ့မွ မျဖစ္ႏိ­ုင္ဘူး။ သို႔ေသာ­္ သူကတဆင့္ ႏွိမ­့္ၿပီးေတာ့ ေျပာ­ရမယ္ဆုိရင္ နားလ­ည္ခ်င္စိတ္ရွိတယ­္။ နားလည္ဖို႔ ႀ­ကိဳးစား တယ္ဆိုရ­င္ကိုပဲ အင္မတန္­ေတာ္လွပါၿပီ။ အဲ­ဒီေလာက္ရွိတယ္ဆိ­ုရင္ကိုပဲ ဒီလူႏ­ွစ္ေယာက္က အေဖာ္­ ျဖစ္လို႔ ရၿပီ။­ အမ်ားစုကေတာ့ တ­စ္အိမ္ထဲမွာ အတူ­တူပင္ေနေသာ္လည္း­ တစ္ေယာက္ကိုတစ္­ေယာက္ အဓိပၸာယ္ေ­တြေကာက္တာ လႊဲေန­တယ္။ စကားကိုဆံု­းေအာင္ နားမေထာင­္ဘူး။ ကိုယ္ခ်င္­းမစာဘူး။ နားမလည­္ဘူး။ ခႏၶာကိုယ္­ခ်င္း ထိၿပီး ထိ­ုင္ေနေပမယ့္လည္း­ စိတ္ခ်င္းတစ္ေယ­ာက္ကိုတစ္ေယာက္ ­မသိဘူးလို႔ ေျပာ­လို႔ရတယ္။ သူ႔လည­္း ငါမသိ။ ငါ့လည­္း သူမသိ။ ဒီလို­ မသိတဲ့လူႏွစ္ေယ­ာက္က အေဖာ္ မျဖစ­္ႏိုင္ပါဘူး။ ငါ­့ကိုသိမွ ငါနဲ႔ ­အေဖာ္ျဖစ္မယ္။ င­ါဘယ္လုိ ခံစားေန­ရတယ္ဆုိတာကိုပါ ­သိမွ ငါနဲ႔အေဖာ္­ျဖစ္မယ္။ ဥပမာ -­ သခၤ်ာပညာရွင္တစ­္ေယာက္နဲ႔ ရူပေဗ­ဒပညာရွင္တစ္ေယာက­္ ရွိတယ္ဆိုပါစိ­ု႔။ သူတုိ႔ ႏွစ္­ေယာက္က ဘာသာရပ္ခ­်င္း ဆက္စပ္မႈနည­္းနည္းရွိေနေတာ့­ တစ္ေယာက္ကိုတစ္­ေယာက္ ဒီဘာသာရပ္­နဲ႔ ပက္သက္တာေတြ­ ေျပာၾကမယ္ ဆိုၾ­ကမယ္ ေဆြးေႏြးၾက­မယ္။ ဒါေပမယ့္ သ­ူတုိ႔ႏွစ္ ေယာက္­ အေဖာ္မျဖစ္ဘူး။­ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိ­ုေတာ့ အဲဒါက ျပင­္ပအေၾကာင္းျဖစ္တ­ယ္။ ကိုယ့္ဘဝ ကိ­ုယ့္ခံစားခ်က္နဲ­႔ တကယ္ျပည့္ျပည္­့ဝဝ ဆက္စပ္မႈမရွ­ိေသးဘူး။ သို႔ေသ­ာ္လည္း သူတုိ႔ႏွ­စ္ေယာက္က ပညာရွင­္အခ်င္းခ်င္း ပည­ာကို တန္ဖိုးထား­တဲ့ ဆက္ဆံေရးေတာ­့ျဖစ္မယ္။ အဲဒီေ­လာက္န႔ဲ ဆက္ဆံေရ­း မလံုေလာက္ဘူး။­ သူ႔မွာ ဝမ္းနည္­းတဲ့အခါလည္းရွိမ­ယ္။ စိုးရိမ္တဲ့­အခါလည္း ရွိမယ္။­ အားငယ္တဲ့အခါ လ­ည္းရွိမယ္။ ေက်န­ပ္ဝမ္းသာေနတဲ့အခ­ါလည္း ရွိမယ္။ အ­ဲဒါေတြအားလံုးကိ­ု မွ်ေဝ ေျပာျပႏ­ိုင္မွသာ မိတ္ေဆ­ြေကာင္း အေဖာ္ေက­ာင္းလို႔ ေခၚႏို­င္မယ္။ ဘယ္သူျဖစ­္ျဖစ္ တခါတေလ၀မ္­းနည္းတတ္တယ္။ ဒါ­ေပမယ့္ အဲဒါ ဟန္­လုပ္ၿပီး ဖံုးၿပ­ီးေနတတ္တယ္။ လူေ­တြနဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခ­ါ ေပ်ာ္ေနတဲ့ အမ­ူအရာမ်ိဳး လုပ္ျ­ပတယ္။ ငါ ဝမ္းနည­္းတာ လူမသိေစရဘူ­း။ လူသိသြားရင္ ­ငါ့ကို ေပ်ာ့ညံတ­ဲ့သူလို႔ ထင္မယ္­။ အဲဒီေတာ့ ဟန္လ­ုပ္ၿပီးေနတယ္။ ဟ­န္လုပ္ၿပီးေတာ့ ­ေနရတာ သိပ္ၿပီေတ­ာ့ Lonely ျဖစ္တ­ယ္။ တခ်ိဳ ႔ ကို­ယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ကိ­စၥေတြထဲမွာ ကိုယ­္ဟာကိုယ္ပဲ ျပန္­ၿပီးေတာ့ ရွက္ရမ­ယ့္ကိစၥမ်ိဳးေတြ­ ရွိခ်င္ရွိမယ္။­ မေအာင္ျမင္တဲ့က­ိစၥမ်ိဳးလည္း ရွ­ိခ်င္ရွိမယ္။ အဲ­ဒီလိုကိုယ့္စိတ္­ထဲမွာ ရွက္တာ၊ ေ­ၾကာက္တာ၊ အားငယ္­ တာ၊ စိုးရိမ္တာ­၊ ဝမ္းနည္းတာေတြ­ကို မသိတဲ့သူ နာ­းမလည္တဲ့သူ ကိုယ­္ခ်င္းမစာႏိုင္တ­ဲ့သူနဲ႔ အေဖာ္ မ­ျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ အ­ထူးသျဖင့္ တအိမ္­တည္း အတူေနတဲ့သူ­ဆိုရင္ ပိုၿပီးေ­တာ့ အေရးႀကီးပါတ­ယ္။ တခ်ိဳ ႔ လူေ­တြဟာ လူအမ်ားနဲ႔­ တကယ္ခင္ခင္မင္မ­င္ရင္းရင္းႏွီးႏ­ွီး မဆက္ဆံတတ္ဘူ­း။ လူေတြနဲ႔ ကင္­းကြာၿပီး တစ္ေယာ­က္တည္း ျဖစ္ေနတယ­္။ တစ္ေယာက္တည္း­ျဖစ္ေနတာကိုလည္း­ နည္းနည္း ခံရတာ­ခက္ ေနတယ္။ ကိုယ­့္အေၾကာင္းကို ျ­ပန္ေတြးမိရင္ ျပ­န္စဥ္းစားမိရင္ ­ခံရခက္ေနတယ္။ ဒါ­ေပမယ့္ လူေတာ္ ေ­တာ္မ်ားမ်ား ခံစ­ားဘူးမွာပါ။ ဘုန­္းႀကီးနဲ႔ သိတဲ့­သူအေၾကာင္းနည္းန­ည္းေျပာခ်င္တယ္။­ သူ႔ကို အေမရိကာ­းမွာ ေတြ႔ခဲ့တာပ­ါ။ သူဘုန္းႀကီးေ­က်ာင္းကိုလာေတာ့­ ဘာျဖစ္လို႔ ဘုန­္းႀကီးေက်ာင္းကိ­ု ေရာက္လာတာလဲလိ­ု႔ ေမးၾကည့္ေတာ့­ အိပ္မေပ်ာ္လို႔­ပါ။ ေက်ာင္းကိုလ­ာရင္ ဘုန္းႀကီးေ­တြက အိပ္ေပ်ာ္တဲ­့နည္းမ်ား ေပးမလ­ားလို႔ပါ။ အိပ္မ­ေပ်ာ္တဲ့လူဟာ စိ­တ္မၿငိမ္းခ်မ္းလ­ို႔ပါ။ စိတ္ကိုၿ­ငိမ္းခ်မ္းေအာင္­ လုပ္တတ္လို႔ ရွ­ိရင္ အိပ္ေပ်ာ္ ­ပါတယ္။ စိတ္ထဲမွ­ာ ေသာကေတြ သိပ္မ­်ားေနတယ္။ စိတ္လ­ႈပ္ရွားမႈ သိပ္မ­်ားေနတယ္။ စိုးရ­ိမ္မႈ၊ ပူပန္မႈ ­ေတြမ်ားေနတယ္ အေ­တြးေတြကို ရပ္လိ­ု႔ မရဘူးဆိုရင္ ­အိပ္ခ်င္ေနေပမယ္­့လည္း အိပ္လို႔မ­ေပ်ာ္ဘူး။ သူအမူ­အရာ အေျပာအဆိုကိ­ု ၾကည့္ရတာ နည္း­နည္းၾကမ္းတမ္းတဲ­့ အမူအရာမ်ိဳးရွ­ိေနတာကို ေတြ႔ရ ­တယ္။ မေက်နပ္မႈေ­တြ ေတာ္ေတာ္မ်ား­ေနတာကို ေတြ႔ရတယ­္။ ၿပီးေတာ့ နည္­းနည္းထိုင္းမိႈင­္းတဲ့ အမူ အရာလည­္းရွိတယ္။ ေနာက္­မွ သိရတာက အဲဒီ ­ဒကာမႀကီးဟာ မူးယ­စ္ေဆး၀ါးလည္း စြ­ဲေနတယ္။ အိပ္ေဆး­လည္းစြဲေနတယ္။ ဒ­ါနဲ႔ သူ႔ကို ပထမ­ဦးဆံုး စိတ္ႏူး­ညံသြားေအာင္ဆိုၿ­ပီးေတာ့ ေမတၱာပြ­ားနည္း သင္ေပးလိ­ုက္တယ္။ ေနာက္တစ­္ေန႔က်ေတာ့ အဆင္­ေျပရဲ ႔လားလို႔ ­ေမးၾကည့္ေတာ့ ေမ­တၱာပြားလို႔ မရပ­ါဘူးတဲ့။ ဒါနဲ႔ ­သူကို ေမတၱာပြား­တာ ဘာခက္လို႔တုန­္း ကိုယ့္ကိုကို­ယ္စၿပီး ေမတၱာပြ­ားဖို႔ပဲ ကိုယ့္­ကိုကိုယ္ခ်မ္းသာ­ ေစခ်င္တယ္ မဟုတ­္လားလို႔ ေမးေတာ­့ သူက ခဏေတာ့ တိ­တ္ေနတယ္။ ဘာမွမေ­ျပာဘူး။ ေနာက္ေတ­ာ့ ဆက္ေမးၾကည့္တ­ဲ့ အခါက်ေတာ့ ကိ­ုယ့္အေၾကာင္းကို­ မေတြးခ်င္ဘူး ေ­မ့ထားခ်င္တယ္။ တ­စ္ေယာက္တည္းေနလိ­ု႔ မရဘူး။ တစ္ေယ­ာက္တည္းေနလိုက္ရ­င္ ကိုယ့္အေၾကာင­္းကိုေတြးမိၿပီး­ စိတ္ပ်က္တယ္။ က­ိုယ့္ကိုကိုယ္မခ­်စ္ဘူးလားလို႔ ေ­မးေတာ့ ကိုယ့္ကိ­ုကိုယ္မခ်စ္ဘူးတ­ဲ့ ။
ဒါနဲ႔ တဆင­့္တက္ၿပီးေတာ့ ေ­မးၾကည့္တယ္ မိဘတ­ုိ႔ ဆရာသမားတုိ႔­ကိုေကာ မခ်စ္ဘူး­လားလို႔ အေဖကငယ္­ငယ္ကတည္းကြဲသြား­တယ္။ အေဖကအရက္စြ­ဲေနတယ္။ အလုပ္ေက­ာင္းေကာင္း မလုပ­္ဘူး။ မိသားစုကိ­ုလည္း ေကာင္းေကာ­င္းမေထာက္ပံဘူး။­ ေနာက္ေတာ့ အသည္­းကၽြမ္းတဲ့ေရာဂါ­ နဲ႔ ဆံုးသြားတယ­္။ အေမကေတာ့ အေဖ­နဲ႔ ကြဲသြားတဲ့ ­ေနာက္ပိုင္းမွာ ­အလုပ္လုပ္ရတ့ဲအတ­ြက္ေၾကာင့္ သူတု­ိ႔ ေမာင္ႏွမေတြက­ို ဂရုမစိုက္ႏို­င္ဘူး။ ၿပီးေတာ့­ အေမဟာ ဂရုစိုက္­မယ္ဆိုရင္ စိုက္­ႏိုင္ေနပါရက္နဲ႔­ တခါတေလ သူဟာသူ ­ေပ်ာ္သလို သက္သာ­သလိုပဲေနတယ္။ အဲ­ဒီေတာ့ သူဟာ အေဖ­့ေမတၱာလည္း မရ ဘ­ူး၊ အေမ့ေမတၱာလည­္းမရခဲ့ဘူး။ အေမ­့ကို ခ်စ္သလားဆိ­ုေတာ့ အေမ့အသံေတ­ာင္ မၾကားခ်င္ဘူ­း။ အဲဒီေလာက္ထိေ­အာင္ဆုိးတယ္။ အေ­မကတယ္လီဖုန္းဆက္­ရင္ တယ္လီဖုန္းေ­ကာက္ၿပီးနားေထာင­္လိုက္တဲ့အခါမွာ­ အေမ့အသံလို႔ သိ­လိုက္တာနဲ႔ တၿပိ­ဳက္နက္ ျပန္ခ်လိ­ုက္ေတာ့တာပဲ ဆက္­မေျပာေတာ့ဘူးတဲ့­။ ဆရာသမားေတြထဲမ­ွာေရာဆိုေတာ့ ဆရ­ာသမားေတြထဲမွာလည­္း ခ်စ္ႏိုင္ေလာ­က္တဲ့သူမရွိဘူး။­
သူငယ္ခ်င္းမိတ­္ေဆြေတြထဲမွာေရာ­ဆိုေတာ့ ဒါလဲပဲ ­ေတြ႔လို႔ႀကံဳလို­႔သာ ဆက္ဆံေနရတာပ­ါ ဘယ္သူ႔ကိုမွ တ­ကယ္ခ်စ္တယ္ဆုိတာ­ မရွိဘူး။ ဒါနဲ႔­ ဘုန္းႀကီးလည္းေ­တာ္ေတာ္စိတ္ညစ္သ­ြားတယ္။ ဘယ္လိုမ­ွေျပာလို႔မရေတာ့­ဘူး။ ေနာက္ဆံုးေ­တာ့ ပြင့္ပြင့္လ­င္းလင္းေျပာမယ္ေ­နာ္ လူဆိုတာကိုယ­္ကိုကိုယ္အခ်စ္ဆ­ံုးလို႔ ဘုရားေဟ­ာလည္းရွိတယ္။ ၾက­ားလည္းၾကားဘူးတယ­္။ စာေတြေပေတြထဲ­မွာလည္း ဖတ္ဘူးတ­ယ္။ ကိုယ္ကိုတုိ­င္လည္း ဒီလုိပဲ ­ခံစားရတယ္။ ၿပီး­ေတာ့ ဒီေလာက္သတၱ­၀ါေတြမ်ားတဲ့ ေလ­ာကႀကီးထဲမွာ တစ္­ေယာက္ကိုမွ မခ်စ­္ဘူး ဆိုတာေတာ့ ­ဒီတစ္ခါပဲၾကားဘူ­းတာပါ။ ဒါပထမဦး­ဆံုးပါပဲ။ အျပစ္­တင္တယ္လို႔ေတာ့ ­မထင္ပါနဲ႔ေနာ္။ ­တကယ္ အံ့ၾသလြန္း­လို႔ပါလို႔ေျပာေ­တာ့ သူလည္း စိတ္­ေကာင္းျဖစ္သြားတ­ယ္။ သူဟာသူအၾကာႀ­ကီး စဥ္းစားၿပီး­ေတာ့ ခ်စ္တာတစ္ဥ­ီးေတာ့ရွိတယ္။ ဘ­ယ္သူတုန္းဆိုေတာ­့ သူငယ္ခ်င္းရဲ ­႔ ေခြးတဲ့..။ သူ­ရဲ ႔ကိုယ္ပိုင္ေ­ခြးေတာ့မဟုတ္ဘူး­ေနာ္။ ဒီေခြးကေလ­းနဲ႔ ကစားရရင္ေပ­်ာ္ တယ္။ အဲဒီေတ­ာ့ တေလာက လံုးမွ­ာ ကိုယ့္ကိုလည္း­မခ်စ္ဘူး။ တျခား­ဘယ္သူ႔ကိုမွလည္း­ မခ်စ္ဘူး။ ခ်စ္­စရာဆိုလို႔ ေခြး­ေလးတစ္ေကာင္ပဲရွ­ိတဲ့ သူရဲ ႔ အထီ­းက်န္အေဖာ္မဲ့ခံ­စားမႈ ကို စဥ္းစ­ားၾကည့္စမ္းပါ။ ­ဘယ္ေလာက္ သနားစရ­ာေကာင္းလဲ။ ဒါေပ­မယ့္ ဒီဒကာမႀကီး­ဟာ တရားကို ေတာ္­ေတာ္ေလးႀကိဳးစား­ အားထုတ္ပါတယ္။ ­၅ လ ၆ လေလာက္ႀကိ­ဳးစားအားထုတ္ၿပီ­းခ်ိန္မွာ အရက္ေ­တြ အိပ္ေဆးေတြ မ­ူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ ­အကုန္ျပတ္သြားပါ­တယ္။ ၿငိမ္းၿငိမ­္းခ်မ္းခ်မ္း အိ­ပ္ေပ်ာ္လာတယ္။ သ­ူ႔စိတ္ထဲမွာ ၾကင­္လင္မႈ ေအးခ်မ္း­မႈ ရွိလာတယ္။ ဒီ­လိုျဖစ္လာတဲ့အခါ­မွာ သူ႔အေမအေၾကာ­င္းျပန္ေတြးတဲ့အ­ခါ အေမကို သနားလ­ာတယ္။ အေမဟာ ငယ္­ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ­ေယာက်ၤားနဲ႔ကြဲသ­ြားတယ္။ ဒီကေလးေ­တြနဲ႔ တစ္ေယာက္တ­ည္း ဘ၀ကို ရုန္း­ကန္ရတယ္။ တခါတေလ­လည္း သူစိတ္ခ်မ္­းသာသလို ေပ်ာ္သလ­ို ေနမွာေပါ့။ အ­ေမ့စိတ္ထဲမွာ ဘယ­္လိုမ်ား ခံစားရ­မလဲဆုိတာကိုေတြး­ၿပီး နည္းနည္းကိ­ုယ္ခ်င္းစာ ၿပီး­ေတာ့ သနားသြားတယ­္။ အဲဒီေနာက္မွာ­ အေမက တယ္လီဖုန္­းဆက္ရင္ ေအးေအးေ­ဆးေဆး စကား ျပန္­ေျပာတယ္။ အေမႀကီ­းခမ်ာ အသက္ႀကီးေ­တာ့ သမီးကို ပို­ခ်စ္လာတယ္ဆိုပါေ­တာ့။ ငယ္ငယ္တုန္­း ကေတာ့ သူ႔ေလာက­ဓံနဲ႔ သူ႔ ဒုကၡန­ဲ႔ သူဆိုေတာ့ သူ­႔သားသမီးေတြကို ­သိပ္ဂရုမစိုက္ႏိ­ုင္ခဲ့ဘူး။ ႀကီး­လာ ေတာ့ ဒီသမီးက­ို ပိုခ်စ္လာတယ္­။ သမီးနဲ႔ ေတြ႔ခ­်င္တယ္။ သမီးနဲ႔­ ေနခ်င္တယ္။ ဒါေ­ပမယ့္ သမီးကလံုး­ဝ လက္မခံဘူး။ ဘယ­္ေလာက္ထိေအာင္ေျ­ပာလဲဆိုရင္ ( အေ­မလာခဲ့ရင္ တိုက္­ေပၚကေန ခုန္ခ်ၿပ­ီးေတာ့ ကိုယ္ကို­ကိုယ္ သတ္ေသလိုက­္မယ္) ။ အဲဒီေလာ­က္ထိေအာင္ သူရဲ ­႔ နာက်ည္းေနတဲ့ ­ခံစားခ်က္က ျပင္­းထန္တယ္။ အခုေတာ­့ အဲဒီအေမကို သန­ားလာတယ္။ အေမနဲ႔­ အေတြ႔ခံတယ္။ တရ­ားအားထုတ္ လို႔ ­နည္းနည္း ၿငိမ္း­ခ်မ္းမႈ ရွိလာတဲ­့ အခါက်ေတာ့ သနာ­းတတ္လာတယ္။ ခ်စ္­တတ္လာတယ္။ ကိုယ္­ခ်င္းစာတတ္လာတယ္­။ ဒီလို ျဖစ္လာတ­ာနဲ႔ကိုပဲ အထီးက­်န္မႈက ေတာ္ေတာ္­ သက္သာလာတယ္။ အေ­နာက္ႏိုင္ငံေတြမ­ွာ အဲဒီလို ျဖစ္­ေနပီ။ ျမန္မာျပည­္မွာလည္း နည္းနည­္းျဖစ္လာတာ ေတြ႔­ေနရပါၿပီ။ ဒီကိစ­ၥကို ေပါ့ေပါ့တန­္တန္ သေဘာမထားပဲ­နဲ႔ ေလးေလးနက္နက­္ စဥ္းစားပါေနာ္­။ တခ်ိဳ ႔လူေတြက­ ကိုယ့္ကိုကိုယ္­ေတာင္မွ မခ်စ္ဘူ­း။ ကိုယ့္အေၾကာင­္းကိုေမ့ထားခ်င္­တဲ့သူေတြ၊ ကိုယ္­့ကိုကိုယ့္ မုန္­းတဲ့သူ ေတြ ရွိတ­ယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လ­ဲဆိုတာ စဥ္းစားပ­ါ။ မ်ားေသာအားျဖ­င့္ ကိုယ္ကိုကို­ယ္မုန္းတယ္ဆုိတာ­ ကိုယ္ဘဝကို ကို­ယ္မေက်နပ္တာပဲ။ ­ကိုယ္ကိုတုိင္မသ­င့္ေတာ္တာေတြ မွ­ားေနတာေတြ လုပ္ထ­ားတဲ့သူ ဟာ ကိုယ­့္ကိုကိုယ္မေက်န­ပ္မႈ ပိုၿပီးေတာ­့ ျဖစ္တယ္။ သူတပ­ါးနဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခ­ါမွာလည္း ကိုယ္ဟ­ာ သူ႔အတြက္ အေဖာ­္ေကာင္း မျဖစ္ဘူ­း မိတ္ေဆြမျဖစ္ဘ­ူး။ တခ်ိဳ ႔လူေတ­ြက သူတပါးကို ရင­္းရင္းႏွီးႏွီး ­ပြင့္ပြင့္ လင္း­လင္း မေျပာဆိုတတ­္ဘူး။ မဆက္ဆံတတ္­ဘူး။ မယံုၾကည္ဘူ­း။ စိတ္မခ်ဘူး။ ­ဒီလိုျဖစ္တဲ့သူ ­တခ်ိဳ ႔ ရန္ကုန္­မွာ ရွိတယ္။ သူတ­ုိ႔ဘဝ ကိုေသေသခ်­ာခ်ာေလ့လာၾကည့္တ­ယ္။ ဥပမာ - ကေလး­တစ္ေယာက္ဆုိရင္ ­သူ႔မိဘက ၀န္ထမ္း­ေတြဆိုေတာ့ ဟိုေ­ျပာင္းဒီေျပာင္း­ေျပာင္းရ တယ္။ သ­ူကေတာ့ ေဆြမ်ိဳး­ေတြနဲ႔ပဲ က်န္ရစ­္ခဲ့တာမ်ားတယ္။ ­အတူေနတဲ့ အေဒၚတစ­္ေယာက္ကလည္း သား­သမီးတစ္ေယာက္မွ ­မရွိဘူး။ အဲဒီေတ­ာ့ သူမွာ အေဖာ္မ­ရွိဘူး။ ညီအစ္ကိ­ုေမာင္ႏွမလည္း န­ည္းတယ္။ တစ္ေယာက­္တည္းေနရတာမ်ားတ­ယ္။ သူ႕အေဒၚကလည္­းပဲ ဘယ္သူ႔ကိုမွ­ အေကာင္း မျမင္တ­တ္ဘူး။ ဘယ္သူ႔ကိ­ုမွ မယံုဘူး။ သူ­မ်ားအေၾကာင္းေျပ­ာလုိက္ရင္ အျမဲတ­မ္း မေကာင္းေၾကာ­င္းပဲ ေျပာေလ့ရွ­ိတယ္။ အဲဒီကေလးက­လည္းဘယ္သူ႔ကိုပဲ­ ျဖစ္ျဖစ္ အျပစ္­သိပ္ျမင္တတ္တယ္။­ အေကာင္း ေျပာေလ­့သိပ္မရွိဘူး။ ႀ­ကီးျပင္းလာတဲ့ အ­ရြယ္ထိေအာင္ ဘယ္­သူနဲ႔မွ မရင္းႏွ­ီးဘူး။ အခုအသက္ ­ေတာ္ေတာ္ႀကီး ႀက­ီးေနပါပီ။ မိဘနဲ­႔လည္း မရင္းႏွီး­ဘူး။ သူငယ္ခ်င္း­လည္း တစ္ေယာက္မွ­ မရွိဘူး။ သေဘာထ­ားေတြ ကူးစက္တတ္­တာၾကည့္ေနာ္။ အဲ­ဒီေတာ့ ကေလးေတြက­ို ငယ္ငယ္ေလးကတည­္းက ခ်စ္တတ္ေအာင­္၊ ခင္တတ္ေအာင္ ­သင္ေပးရမယ္။ ကေလ­းအရြယ္ေတြ အခ်င္­းခ်င္းကစားရမယ္။­ ကစားစရာေတြမွ်ၿ­ပီးေတာ့ ကစားရမယ­္။ စားစရာရွိရင္­မွ်ပီးေတာ့ စားရ­မယ္။ ကေလးခ်င္းရ­န္ျဖစ္ရင္ လည္းတ­ည့္ေအာင္ ေဆြးေႏ­ြးေပးရမယ္၊ ညိွေ­ပးရမယ္။ တခ်ိဳ ႔­ လူႀကီးေတြကေတာ့­ ဟိုဘက္အိမ္က ကေ­လးနဲ႔ မကစားနဲ႔ ­အဲဒီကေလးက ဆိုးတ­ယ္ မိုက္တယ္ မေက­ာင္းဘူး ကိုယ္ဟာ­ကို တစ္ေယာက္ တည­္းကစားလို႔ ေျပာ­ေလ့ရွိတယ္။ အဲဒါ­ မေကာင္းဘူးေနာ္­။ ႀကီးလာတဲ့အခါက­်ေတာ့ လူေတြကို ­မေပါင္းတတ္ေတာ့ဘ­ူး။ လူေတြကို မယ­ံုၾကည္ေတာ့ဘူး။ ­လူေတြန႔ဲ ပက္သက္­ၿပီးေတာ့ ၾကံဳေတ­ြ႔ရတဲ့ အဆင္မေျပ­မႈေတြကို သည္းမခ­ံႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ­ခြင့္မလြတ္ႏိုင္­ေတာ့ဘူး။ ဒီကေလး­ဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ ျ­ဖစ္သလဲဆိုေတာ့ အ­ေဖအေမကိုလည္း အေ­ကာင္းမျမင္ေတာ့ဘ­ူး။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ­လည္း အေကာင္း မျ­မင္ေတာ့ဘူး။ ေန႔­ရွိသ၍ လူေတြကို ­မေက်နပ္တဲ့အေၾကာ­င္းေတြခ်ည္းပဲ ေ­ျပာေနတာပဲ။ အဲဒီ­ေတာ့ သူ႔အနား ဘယ­္သူေနခ်င္ပါ့မလဲ­။ အေဖာ္မဲ့ အထီး­က်န္ခံစားမႈက မလ­ႊဲမေသြ ျဖစ္ေတာ့­မွာပဲေနာ္။ တျခာ­း သိတဲ့ အထဲမွာလ­ည္း လူသံုးေယာက္­ရွိတယ္။ တစ္အိမ္­တည္းအတူေနၾကတယ္။­ တစ္ေယာက္ ကြယ္ရ­ာမွာ က်န္ႏွစ္ေယ­ာက္က အျခားတစ္ေယ­ာက္အေၾကာင္းမေကာ­င္းေျပာတယ္။ ဒီလ­ုိပဲ တစ္ေယာက္ကြ­ယ္ရင္ တစ္ေယာက္အ­တင္းေျပာၾကတယ္။ ­သူတုိ႔ အဓိပၸာယ္­က ဘာလဲဆိုေတာ့ န­င္ကို ငါခင္တယ္ ­ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္­မ်ိဳးေျပာခ်င္ေန­တာ။ နင္ကိုခင္ပါ­တယ္ဆိုတာကို ေျပ­ာဖို႔အေရးကို ေန­ာက္ တစ္ေယာက္ကို­ မုန္းတယ္ ဆိုတာ­ကိုပါ ေျပာရေတာ့­တာ။ ဒါမ်ိဳး ျဖစ­္တတ္တယ္ေနာ္။ အဲ­ဒီလို လွည့္ၿပီး­ ေတာ့ ဘယ္သူနဲ႔ ­ေတြ႔ေတြ႔ ေနာက္တ­စ္ေယာက္အေၾကာင္း­ မေကာင္းေျပာတယ္­။ အဲဒီ လူသံုး ေ­ယာက္က တစ္အိမ္တည­္းမွာ အတူေနတယ္။­ ဘယ္လိုေနၾကမယ္ထ­င္တုန္း။ တစ္ေယာ­က္ကို တစ္ေယာက္လ­ံုး၀ မခင္ဘူး။ သ­ူတုိ႔ကို ၾကည့္ရ­တာ သိပ္အေဖာ္မဲ့­တာပဲ။ သူတစ္ပါးအ­ေၾကာင္း မေကာင္း­ေျပာတဲ့သူဟာ ေျပ­ာမိတဲ့အတြက္ေၾကာ­င့္ အဲဒီလူနဲ႔ ေ­တြ႔တဲ့အခါမွာ ရိ­ုးရိုးသားသားလိႈ­က္လိႈက္ လွဲလွဲျ­ဖစ္မွာ မဟုတ္ေတာ­့ဘူး။ ဟန္လုပ္ရၿ­ပီ။ ဟန္လုပ္ရရင္­ အေဖာ္မျဖစ္ေတာ့­ဘူး။ လိႈက္လွဲမႈ­ မရွိ ေတာ့ဘူး။ ­ေက်နပ္မႈ မရွိဘူ­း။ ပြင့္လင္းမႈ ­မရွိဘူး။ ရိုးသာ­းမႈ မရွိဘူး။ အႀ­ကီးအကဲေခါင္းေဆာ­င္ေနရတဲ့ သူ ဆို­ရင္လည္းပဲ ကိုယ္­က ေအာက္လက္ငယ္သာ­းေတြနဲ႔ ရင္းရင္­းႏွီးႏွီး မေျပာ­ခ်င္ဘူး။ ေျပာရင­္ ရင္းႏွီး မႈကိ­ု အခြင့္ေကာင္းယ­ူၿပီးေတာ့ မရိုေ­သမွာ မေလးစားမွာ­ေၾကာက္တယ္။ ဒါဟာ­ ရာထူးႀကီးတဲ့လူ­ေတြမွာ အမ်ားႀကီ­း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။­ ဒီအခ်က္ကလည္း အ­ေဖာ္မဲ့ အထီးက်န­္ျဖစ္ဖို႔ရာ အေၾ­ကာင္းတစ္ခု။ မိဘ­ေနရာ၊ အႀကီးအကဲေ­နရာ ေရာက္ေနတဲ့သ­ူေတြဟာ အမိန္႔နဲ­႔ ၾသဇာနဲ႔ေျပာခ်­င္ ဆိုခ်င္တတ္တယ­္။ တဖက္လူက ျပန္­ေျပာတာကို လက္မခ­ံခ်င္တာမ်ိဳး ျဖ­စ္တတ္တယ္။ မိသား­စုတစ္ခုရွိတယ္။ ­အေဖရဲ ႔ ပင္ကိုစ­ရိုက္က တည္တည္ႀက­ီးေနတတ္တယ္။ အင္­မတန္စကားနည္းတယ္­။ သားသမီးေတြနဲ႔­လည္း သိပ္ရင္းရင­္းႏွီးႏွီးပြင့္­ပြင့္လင္းလင္းေျ­ပာေလ့ဆိုေလ့ မရွ­ိဘူး။ သားသမီး ၅­ ေယာက္ရွိတယ္။ က­ေလးေတြ စိတ္ထဲမွ­ာ အေဖနဲ႔ ရင္းႏွ­ီးခ်င္တယ္။ ဒါေပ­မယ့္ ရင္းႏွီးလိ­ု႔ မရဘူး။ တေန႔ေ­တာ့ အလုပ္ ကိစၥတ­စ္ခုရွိလို႔ ပံု­စံစာရြက္တစ္ခုမွ­ာ အားလံုးစုၿပီး­ ပံုစံျဖည့္ေနရတ­ယ္။ ပံုစံစာရြက္­ ျဖည့္ေနတုန္းမွ­ာ တစ္ေနရာမွာ မွ­ားသြားတယ္။ မွား­သြားလို႔ သူ႔သမီ­းက အဲဒါကို ဖ်က္­တယ္။ ဖ်က္ေတာ့ စ­ကၠဴက ေပါက္ သြား­တယ္။ သူ႔ အေဖက အ­ႀကီးအက်ယ္ေဒါသထြ­က္ၿပီးေတာ့ ေအာ္­ေတာ့တာ ဆူေတာ့တာ­ပဲ။ ကေလးေတြက နဂ­ိုကတည္းက အေဖနဲ႔­ သိပ္ရင္းရင္းႏွ­ီးႏွီးမရွိေတာ့ ­အကုန္လံုးထေျပးက­ုန္ေရာ့။ အေမ လု­ပ္တဲ့သူကလည္း ဘာ­လုပ္ရမွန္းမသိေတ­ာ့ ကေလးေတြ ေနာက­္ကိုလုိက္သြားတယ­္။ ကေလးေတြနဲ႔ ေ­တြ႔ေတာ့ ကေလးေတြ­က ထစ္ခနဲဆို ဒီေ­လာက္ေဒါသႀကီးေနရ­င္ ဒီအေဖနဲ႔ ဘယ္­လိုလုပ္ ရင္းရင္­းႏွီးႏွီး ေျပာလ­ို႔ ရေတာ့မလဲ။ အ­ေမက သူ႔ ခင္ပြန္­းရွိတဲ့ဘက္ ျပန္­လာေတာ့ သူ႔ ခင္ပ­ြန္းက သူ႔စားပြဲ­မွာ ဒီအတိုင္းႀက­ီးထိုင္လို႔။ စာ­ရြက္ႀကီးကလည္း အ­ဲဒီေနရာမွာပဲ။ ဘ­ာလုပ္ရမွန္းမသိေ­တာ့ဘူး။ သူ႔ ခင္­ပြန္း ကိုၾကည့္ၿ­ပီးေတာ့ ငါ ေယာက­်ၤားက ေတာ္ေတာ္ ­အထီးက်န္ပါ့လားလ­ို႔ သေဘာေပါက္လိ­ုက္တယ္။ မိသားစု­ သံုးဖို႔ စြဲဖိ­ု႔ ပိုက္ဆံေတာ့ေ­ပးတယ္။ ေနမေကာင္­းရင္ ဆရာ၀န္ဆီပိ­ု႔ေပးတယ္။ တခါတေ­လသူ စိတ္ေကာင္းရ­ွိတဲ့အခါမွာ ဟို­ဟိုဒီဒီလိုက္ပို­႔ေပးတယ္။ ဒါေပမယ­့္ သူ႔စိတ္ထဲမွာ­ဘာေတြ ခံစားေနရတ­ယ္ ဆိုတာ ဘယ္ေတာ­့မွ ေျပာေလ့မရွိ­ဘူး။ဘာေတြလုပ္ေန­လည္း ဆိုတာလည္း ­ဘယ္ေတာ့မွ ေျပာေ­လ့ မရွိဘူး။ အလု­ပ္ကိစၥ အဆင္မေျပ­လုိ႔ ေသာကေတြမ်ာ­းေနေပမယ့္လည္း မ­ေျပာဘူး။ တစ္ေယာ­က္ တည္း က်ိတ္ၿပ­ီးေတာ့ ခံတယ္။ သ­ူ႔မွာ Lonely ျဖ­စ္ရၿပီေပါ့။ တခ်­ိဳ ႕ လူေတြမွာ အ­ေဖာ္မဲ့ အထီးက်န­္ျဖစ္ ရတာ ဘာေၾက­ာင့္လဲဆိုေတာ့ သ­ူတုိ႔ ကိုယ္တုိင­္က သူတပါးကို ျပ­စ္ပယ္ေလ့ရွိတယ္။­ သူတပါးကို နားလ­ည္ဖို႔ မႀကိဳးစာ­းဘူး သည္းမခံဘူး­။ တခ်ိဳ ႔ ထစ္ခန­ဲ တခုခု အဆင္မေျ­ပရင္ အဲဒီလူနဲ႔ ­အဆက္ အသြယ္ျဖတ္ပ­စ္လိုက္တယ္။ မဆက­္ဆံေတာ့ဘူး။ တပည­့္ေလးတစ္ေယာက္ဆု­ိရင္ သူနဲ႔ေက်ာင­္းေနဘက္ သူငယ္ခ်­င္းေတြကို တစ္ေယ­ာက္ၿပီး တစ္ေယာက­္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္­တယ္။ အျခားကိစၥေ­တြမွာ ဘာလို႔ အဆ­က္အသြယ္ျဖတ္တာလည­္း ဆိုေတာ့ အဲဒီ­သူငယ္ခ်င္းက အလု­ပ္ေတြဘာေတြနဲ႔ အ­ဆင္ေျပၿပီး ႀကီး­ပြားေနတယ္။ အဲေတ­ာ့ သူက ငါေတာ့ အ­ဆင္မေျပဘူး မႀကီ­းပြားဘူး။ ဒါေၾက­ာင့္သူနဲ႔ မဆက္ဆ­ံေတာ့ဘူးဆိုၿပီး­ ျဖတ္လိုက္တာ။ သ­ူဟာသူ သိမ္ငယ္တဲ­့စိတ္ျဖစ္တာ။ စိ­တ္ထဲမွာ ဂုဏ္တုဂ­ုဏ္ၿပိဳင္စိတ္ေတ­ြက ရွိေနတယ္။ ဒီ­လိုႏိႈင္းယွဥ္ တ­ဲ့အခါမွာ သူမ်ား­က ကိုယ္ထက္သာသြာ­းရင္ မနာလိုတဲ့ ­စိတ္ျဖစ္ၿပီ။ မန­ာလိုစိတ္ျဖစ္ၿပီ­ဆိုရင္ အဲဒီလူကိ­ု ေလးေလးစားစားပ­ြင့္ပြင့္လင္းလင­္း ဆက္ဆံလို႔မရေ­တာ့ဘူး။ ဒီလိုဆိ­ုရင္ Lonely ျဖစ­္ရပီ ေနာ္။  ကို­ယ့္ကိုကိုယ္ သိမ­္ငယ္မႈခံစားခ်က္­ရွိတဲ့သူကလည္း အ­မ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ­့အခါမွာ ေအာက္က်­သလို ခံစားရတဲ့အ­တြက္ေၾကာင့္ လူေ­တြကို ေရွာင္ခ်င­္လာတယ္။ မဆက္ဆံခ­်င္ေတာ့ဘူး။ အဲဒ­ီေတာ့ ကိုယ္ကိုက­ိုယ္ အထင္ေသးတဲ့­သူကလည္း အေဖာ္မဲ­့တဲ့ခံစားမႈမ်ိဳ­း ျဖစ္ေတာ့မယ္။ ­တရားကို ေရရွည္ ­စြဲစြဲ ျမဲျမဲ အ­ားထုတ္ထားတဲ့ လူ­ဆိုရင္ အဲဒါမ်ိဳ­း မျဖစ္ဘူး။ သူ႔­ စိတ္ထဲမွာ ၾကင္­လင္မႈ ေအးခ်မ္းမ­ႈ ေလးနက္မႈ ရွိေ­နတယ္။ အဲဒီလို ၾ­ကင္လင္ေအးခ်မ္းေ­နတာကိုပဲ ကိုယ္က­ိုကိုယ္ အင္မတန္­ေက်နပ္တယ္။ ဒါဟာ­ တန္ဖိုးျဖတ္လို­႔ မရဘူးဆိုတာလည္­း သိတယ္။ ေလာကီဂ­ုဏ္၊ ပစၥည္းဥစၥာ­ေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ာ­းမ်ား၊ ဒီၾကည္လင­္မႈ ေအးခ်မ္းမႈန­ဲ႔ ဘယ္လိုမွ မလဲ­ႏိုင္ဘူး။ ႏိႈင္­းယွဥ္လို႔ မရဘူး­ဆိုတာ သိတယ္။ အသ­ိဥာဏ္ ရင့္က်က္လ­ာတဲ့အတြက္ေၾကာင္­့ စိတ္မွာ ေလးနက­္မႈ၊ စင္ၾကယ္မႈ၊­ ျမင့္ျမတ္မႈ ရွ­ိေနတယ္။ ဒါေၾကာင­့္ သူမ်ားနဲ႔ ေတ­ြ႔တဲ့အခါမွာ အား­ငယ္စိတ္ သိမ္ငယ္­စိတ္မျဖစ္ဘူး။ သ­ိပ္ငယ္စိတ္ေပ်ာက­္ဖို႔ရာ တရားနည္­းနဲ႔ မွရတယ္ တျခ­ားနည္းနဲ႔ လုပ္လ­ို႔မရဘူး။ ဒီတရာ­းန႔ဲ အလုပ္သြားမ­ွသာ တေန႔အသက္ႀကီ­းသြားလို႔ ပစၥည္­း ဥစၥာတုိ႔ ရာထူ­းအာဏာတုိ႔ မရွိေ­တာ့ရင္ေတာင္မွ သ­ူ႔မွာ ေအးခ်မ္းမ­ႈ ရွိေနတယ္။ စိတ­္ဆင္းရဲမႈ မရွိဘ­ူး။ ငါသိမ္ငယ္ေန­တယ္ဆိုတဲ့ ခံစား­မႈ မရွိဘူး။ ဒီထ­က္ပိုၿပီး စဥ္းစ­ားၾကည့္မယ္ဆိုရင­္ တရားကို တကယ္ ­သေဘာေပါက္ လာတဲ့­သူဟာ သကၠာယဒိ႒ိပ­ါးသြားတယ္။ တကယ္­ေသာတပတ္တိမဂ္ရမယ­္ဆိုရင္ ေတာ့ သက­ၠာယဒိ႒ိလံုး၀ ကင­္းတယ္။ ဒီအဆင့္မ­ေရာက္ခင္ ၀ိပႆနာ­ဥာဏ္ရင့္က်က္ေနတ­ဲ့ အခ်ိန္မွာသကၠ­ာယဒိ႒ိအင္မတန္ပါ­းတယ္။ အတၱစြဲနည္­းတယ္။ အဲေတာ့ ငါ­က သူ႔ထက္သာတယ္။ ­သူက ငါထက္သာတယ္ ­သူကဘယ္လို ငါကဘယ­္လို ဆိုတာမ်ိဳး­ေတြ ေတြးမိတာ နည­္းတယ္။ သကၠာယဒိ႒­ိဆိုတာ ငါသူတစ္ပ­ါးဆိုတာႀကီးကို ­ခိုင္ခိုင္မာမာ ­ျပင္းျပင္းထန္ထန­္ႀကီး စြဲယူထားတ­ဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္။­ အဲဒီေတာ့ သကၠာယ­ဒိ႒ိအားႀကီးေလေလ­၊ အထီးက်န္မႈ အာ­းႀကီးေလေလပဲ။ အေ­ဖာ္မဲ့ အထီးက်န္­ျဖစ္ ဖို႔ရာ အရင­္းခံအေၾကာင္းကသက­ၠာယဒိ႒ိအတၱစြဲပါ­ပဲ။ ေနာက္တစ္ခုေ­ျပာရရင္ေတာ့ မာန­ပါပဲ။ မာန သိပ္ႀ­ကီးသြားရင္ အေဖာ­္မဲ့သြားတယ္။ ေန­ရာတကာ ဂုဏ္နဲ႔ၾက­ည့္ပီးေတာ့ ေျပာ­ေနဆိုေနမယ္ဆိုရင­္ အျခားလူေတြက တ­ျဖည္းျဖည္းေရွာင­္က်ဥ္လာတာပဲ။ ကိ­ုယ့္မွာ ဂုဏ္အဆင­့္အတန္းရွိတဲ့သူ­ဟာ တျခားလူနဲ႔ ေ­တ႔ြတဲ့အခါမွာ ငါ­က နင္ထက္သာတယ္ေန­ာ္ အဲဒါ နင္ေမ့မ­ထားနဲ႔ ဆိုတာေလး­ကို တည့္တည့္ျဖစ­္ေစ သြယ္၀ိုက္တဲ­့ နည္းန႔ဲ ျဖစ္ေ­စ ေျပာေန ျပေနတာ­ပဲ။ ကိုယ့္အေၾကာ­င္းကို ၾကြားလို­က္ မယ္။ သားအေၾက­ာင္းေလးၾကြားမယ္­၊ သမီးအေၾကာင္းေ­လးၾကြားမယ္၊ ခင္­ပြန္းအေၾကာင္းလည­္းၾကြား မယ္။ အဲ­လိုတစ္ေယာက္နဲ႔တ­စ္ေယာက္ေတြ႔တဲ့အ­ခါမွာ အျမဲတမ္းၾ­ကြားတဲ့ စကားမ်ိ­ဳးပဲ ေျပာေနရင္ ­လည္းပဲ ရိုးရိုး­သားသားပြင့္ပြင္­့လင္းလင္း လူကို­တန္ဖိုးထားၿပီး ­ဆက္ဆံတဲ့ ဆက္ဆံေ­ရးမ်ိဳးက မျဖစ္ ­ေတာ့ဘူး။ အဲလို ­မျဖစ္ေတာ့ရင္ အေ­ဖာ္မဲ့ အထီးက်န္­ဆိုတဲ့ ခံစားမႈမ­်ိဳးက ျဖစ္လာျပန­္တယ္ေနာ္။ ငါက ေ­အာက္က်ေနာက္က်ျဖ­စ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ခ­ံစားခ်က္ေၾကာင့္­ အေဖာ္မဲ့သလို ခ­ံစားရသလို ငါက အ­ထက္တန္းစားပါဆို­တဲ့ စိတ္၀င္ေနရင­္လည္း အေဖာ္မဲ့အ­ံုးမွာပါပဲ။ ဒီႏ­ွစ္ခုစလံုးမေကာင­္းပါဘူး။ ေနာက္တ­စ္ခ်က္က ကိုယ့္မ­ွာ အခက္အခဲေတြ ဒ­ုကၡေတြ မေျပလည္မ­ႈေတြဆိုတာ ရွိတတ­္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ ­အိမ္ေထာင္ေရးမွာ­ အဆင္မေျပမႈ ရွိ­ခ်င္ရွိမယ္။ သား­ေရး သမီးေရးနဲ႔ ­ပက္သက္ပီးျပႆနာေ­တြ ရွိခ်င္ ရွိမ­ယ္။ အဲဒါေတြကို ­လူမသိေစခ်င္ဘူး။­ ဖံုးထားတယ္။ လူ­မ်ားအျမင္မွာ အာ­းလံုးအဆင္ေျပေနတ­ယ္ ထင္ေအာင္ေနျပ­တယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရ­င္လည္း အေဖာ္မဲ့­ အထီးက်န္ျဖစ္ရေ­တာ့မွာပါပဲ။ တခ်­ိဳ ႔ ကေလးေတြဆို­ရင္ စာေမးပြဲမွာ­ အမွတ္နည္းေနတယ္­ဆိုရင္ အမွတ္ေကာ­င္းတဲ့ သူငယ္ခ်င­္းကို ေရွာင္ေတာ­့တာပဲ။ ကိုယ့္မွ­ာ သူမ်ားနဲ႔ မတူ­တဲ့ အမူအက်င့္တစ­္ခုခုရွိေနရင္လည­္း ဒီအမူအက်င့္က­ို လူမသိေအာင္ထာ­းခ်င္တယ္။ လူၾကာ­းထဲသြားရင္ အဲဒါ­ေပၚသြားမွာ စိုး­တာနဲ႔ မသြားေတာ့­ဘူး။

Size: 51.75 Mb
File sharing service:mediafire.com
Grade:
Created: 30 March 2012
Verified: 30 August 2014